آزمون کتبی تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک - کد استاندارد 2/ 1/ 22/ 42- 0 فنی حرفه ای

برای دانلود نسخه کاملتر سوالات همراه با تصاویر لازم و  جواب به انتهای متن مراجعه نمایید

1)کدامیک از موارد ذیل  کاربرد پورت AUX     می باشد؟

   الف) مدیریت دستگاه از راه دور                                      ب)   اتصال مودم های سریال

      ج)  مدیریت شبکه از طریق LAN                                  د)   اتصای ماژول GBIC

2) اتصالات لازم برای کابل ROLLOVER  کدامیک از موازد زیر است؟

    الف)    DB9   ,  DB9                                  ب)   RJ11   ,   DB 60

      ج)  RJ-45   ,    DB9                                                  د)   RJ-45  ,  RJ 45  

3) اولین MODE   که  یک DEVICE   بعد از BOOT  شدن وارد آن می شود کدام مورد است و PROMPT   آن چگونه است ؟

 

   الف)  ROMON MODE  SWITCH (CONFIG)#                     ب)   اتصال CSU / DSU 

      ج) PRIVILAGE MODE ,  SWITCH >                                  د) USER MODE    ,  SWITCH >

4) محل ذخیره ساری IOS  یک DEVICE  دز کدام نوع از حافظه های سیستم می باشد و برای دیدن محتویات آن از کدام  دستور می             بایست استفاده کرد؟

 

    الف)  NVRAM   ,  SHOW  IOS                                        ب)   FLASH MEMORY   ,  SHOW  IOS 

       ج) FLASH  MEMORY ,  SHOW  FLASH                  د)  ,   SHOW FLASH  CONFIG  MEMORY

5) مکانیزم تصمیم گیری یگ سوئیچ برای رساندن اطلاعات به مقصد مشخص بر اساس ………………………… می باشد.

 

      الف)  LEARNING                                                     ب)   MAC- ADDRESS TABLE   

       ج) ROUTING TABLE                                             د)  TOPOLOGHY  TABLE

 

 

6) شکل مقابل بیانگر چه ساختاری است ؟

 

      الف)       MAC ADDRESS    STRUCTURE          

       ب)   IP ADDRESS          STRUCTURE   

       ج) LAN FRAMING     STRUCTURE                                 

        د)  HDLC FRAMING    STRUCTURE                                

 

 

7) شکل زیر بیانگر ..................................................ها   در DEVICE  های سیسکو می باشد.

 

    الف)  BROADCAST DOMAIN                                ب)   BROADCAST  STORM

       ج) FLOODING                                                         د)  COLLISION  DOMAIN 

 

8)VLAN  ها در سوئیچ ها برای ایجاد............................................ های متفاوت و در نهایت ..................................... ناحیه انتشار .................................. استفاده         می شود ؟

 

    الف) LAN ,  افزایش ,  BROADCAST                              ب)   COLLISION ,  مدیریت,  MULTICAST                              

       ج) LAN ,  ;کاهش ,  BROADCAST                               د)  SESSION ,  افزایش ,  MULTICAST                              

9) عملکرد مجموعه دستورات زیر چیست ؟

 

     الف) POWER  ON   کردن سیستم 192.168.1.200 دز VLAN 1           

       ب)   تخصیص VLAN 1 به سیستمی با IP ADDRESS    برابر  192.168.1.200                               

       ج) تغییر وضعیت کارت شبکه VLAN 1 به حالت  UP

       د)  اختصاص IP ADDRESS  برابر   192.168.1.200به VLAN 1                              

 

 

10) عملکرد مجموعه دستورات مقابل  چیست ؟

  الف) مشخص کردن سرعت انتقال اطلاعات  MBPS 100  و همچنین MODE  دو طرفه همزمان برای انتقال اطلاعات در روی سوئیچ                                           

  ب)   مشخص کردن سرعت انتقال اطلاعات  MBPS 100  و همچنین MODE  دو طرفه همزمان برای انتقال اطلاعات در روی پورت 1                                

   ج) تعیین رنج سرعت از 100- 1 برای کلیه پورت های یک سوئیچ

   د)  تعیین حالت FULL  برای  پورت شماره 1 تا بتوان از تبادل اطلاعات بر روی آن خودداری نمود                            

 

11) مهمترین کار پروتکلVTP   چیست ؟

 

 الف ) انتشار اطلاعات VLAN   ها در روی سوئیچ هایی که در یک VTP DOMAIN  قرار دارد.

    ب) انتشار اطلاعات VLAN   ها در روی سوئیچ های  لایه  ACCESS

   ج) جلوگیری از بوجود آمدن FLOODING  در سوئیچ ها

  ذ ) انتخا ب ROOT BRIDGE در فر آیند STP

12) عملکرد مجموعه دستورات زیر چیست ؟


 الف )  پورت 13و 14 را برای عبور ترافیک VLAN2   سوئیچ  ACCESS می کند.

    ب) VLAN 2  را بنام FREDS-VLAN  می سازد و پورت 13و14 را در این VLAN قرار می دهد.

     ج)  پورت 13و 14 را برای عبور ترافیک VLAN2   سوئیچ TRUNK می کند.

    د ) VLAN 2  را بنام FREDS-VLAN  می سازد و پورت     13یا  14 را در این VLAN قرار می دهد.

 

13)کدامیک از موارد زیر جزء انواع روشهای switching   نمی باشد؟

   الف) LEARNING                                                                       ب) FRAGMENTED FREE

   ج ) CUT- THROUGH                                                          د) STORE   &    FORWARD    

14) در پروتکل ........................ مکانیسم انتخاب ROOT BRIDGE  بر اساس ........................................... می باشد.

 

  الف) VTP    ,   BRIDGE ID                                                                   ب) STP     BRIDGE ID  ,   

   ج )  ,   VTP   BPDU                                                                         د) PDU     ,  BRIDGE ID