دنبال کدی بودم که بجای استفاده از Ftp trasfer های مختلف در وب خیلی ساده فایل ها روبه سرور سایتم ارسال کنم درنهایت کد زیر جوابگو بو و با قرار دادن بعنوان یک batch فایل و ترکیب با قسمت زمانبدی ویندوز کامل می شه 

@ftp -i -s:"%~f0"&GOTO:EOF
open ftp.site.ir
myuser
mypass
bin
lcd d:\   (local file for transfer)
binary
mput file1.txt
mput file2.pdf  (or mpute *.*)
disconnect
bye