8 مجموعه سوال  از تکنسین شبکه کوچک استاد شاهرخ رحمانی

آزمون کتبی تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک - کد استاندارد 2/ 1/ 22/ 42- 0 فنی حرفه ای

گزینه های زیر خط دار  پاسخ درسا می باشند و منظور از ت  سطح سوالات است:( آسان – متوسط- سخت)

 

شبکه کوچک

توانایی 1

1- در کدام یک از لایه های مدل  OSI روترها کار می کنند؟ ( ت ا متوسط)

الف)  session

ب) Network

ج) physical

د)Data _ link

 

2- کدام یک از گزینه ها عملکردهای اصلی لایه Network  در مدل OSI می باشد؟ (ت ا سخت)

الف) Flow Control

ب)Data segmentation

ج)Logical addressing

د)physical addressing

3- چه کارهایی می تواند در لایه Data_link  از مدل OSI انجام شود؟ (ت ا متوسط)

الف)Routing

ب)Flow Control

ج)path selection

د)Setting  voltage

4- درکدام لایه از مدلOSI فضای آدرس دهی به صورت سلسله مراتبی(hierarchical ) می تواند رخ دهد؟ (ت ا سخت)

الف) Network              ب)physical

ج)Data_link           د)Application

5- در کدام لایه از مدل OSI تصمیم گیری برای مسیریابی گرفته می شود؟ (ت ا آسان)

الف)Application             ب)Network

ج)Data_link           د)presentation

6- کدام لایه از مدل OSI عمل کدبندی (Coding ) و تبدل ( Conversion) را انجام می دهد؟ ( ت ا متوسط)

الف)Network               ب)physical

ج) Transport           د)presentation

7- در کدام لایه از مدلOSI  عمل انتقال و دریافت (transceiver ) انجام می شود؟ (ت ا سخت)

الف)session                ب)Network

ج)physical                 د)Data_link

8- کدام لایه از مدل TCP/IP با لایه Network مدل OSI مطابقت دارد؟ (ت ا آسان)

الف)Application             ب)internet

ج)Transport                د)Network Access

9- مدل TCP/IP دارای چند لایه می باشد؟ (ت ا آسان)

الف) چهار لایه          ب) پنج لایه

ج) سه لایه        د) هفت لایه

10- در زیر پنج عبارت در رابطه با  data Encapsulationآمده است که آن ها را به ترتیب از لایه Application مرتب کنید؟ (ت ا سخت)

1- Data is Converted  into  segments

2- Frames are Converted  to bits

3- Segments  are  Converted into datagrams and packets.

4- User information is Converted  into  application Layer data

5- Packet are arranged into Logical frames.

الف)2,3,1,5,4              ب)5,2,1,3,4

ج)2,4,3,5,1             د)2,5,3,1,4

11- کدام مرحله ازData Encapsulation مختص به لایهData_link از مدل OSI می باشد؟ (ت ا سخت)

الف) ساختن دیتا                              ب) تبدیل کردن بیت ها

ج) اضافه کردن آدرس شبکه در هِدِر                 د) اضافه کردن آدرس فیزیکی در هِدِر

12- کدام یک از گزینه های زیر مرتبط با لایه  Data_linkمی باشند؟ (ت ا متوسط)

الف)MAC                ب)Packet

ج)ip                     د)Windowing

13- کدام یک از موارد زیر مرتبط با لایه physical می باشد؟ ( ت ا آسان)

الف)ip                   ب)Segment

ج)PPP                   د)Clocking

14- کدام یک از اتصالات Ethernet می تواند از مد half - duplex استفاده کند؟ ( ت ا آسان)

الف)Host – to - host      ب)Hub – to - switch

ج)switch-to-router       د)Router-to-Router

15- کدام یک از گزینه های زیر می تواند اضافه کند بیشترین ترافیک را روی شبکه؟ (ت ا متوسط)

الف) به وجود آوردنVLAN ها       ب) تقسیم بندی شبکه با استفاده از روترها

ج) اضافه کردنHost ها به شبکه با استفاده از Hostها

د) اضافه کردن Host به شبکه به استفاده ازswitch ها

16- کدام یک از دستورهای زیر را باید در بخشDCE از اتصال که بتواند clocking را انجام دهد استفاده شود؟ (ت ا سخت)

الف)clocking          ب)dce rate

ج)bandwidth           د)clock rate

17- کدام یک از دیوایس های زیر می توانند برای  segmentبندی یک  LANاستفاده شوند؟ (ت ا آسان)

الف)Hub                 ب)switch

ج)Netword card             د)Transceiver

18- کدام یک از توپولوژی های زیر می توانند از  Full – duplex Ethernetروی اتصالات switch point – to – point  استفاده کند؟ (ت ا سختی)

الف)10 Base2               ب)10 BaseT

ج)10Base3            د)Base - Eth

 

توانایی 2

1- چه اطلاعاتی را می تواند دستورshow hosts  درIOS سیسکو نشان دهد؟(ت 2 آسان)

الف) Host هایی که Login کرده اند به privileged Mode

ب) اسم Hostهایی که مقدر شده اند توسط DNS server

ج)Host هایی که اجازه دسترسی به دیوایس های شبکه را دارند.

د) Host هایی که در حال حاضر متصل اند به دیوایس های شبکه برای استفاده از
 vty lines 

2- چه اطلاعاتی را می توان توسط یک روتر با استفاده از show version تعیین کرد؟ (ت 2 متوسط)

الف)Command history         ب)Types of interfaces

ج)Configured protocols    د)main Configuration

3- کدام دستور را می بایست در privileged EXEC وارد کنیم تا بتوانیم
 Command Historyروتر را ببینیم؟ (ت 2 آسان)

الف)show history            ب)view history

ج)history Conting                     د)display history

4- کدام یک از کلیدها و یا ترکیبی از کلیدها را می توان برای کامل کردن دستور ناتمام و یا ناقص به کار برد؟ (ت 2 متوسط)

الف)Tab                 ب)Esctf

ج)Ctrl + k            د)Ctrl+r

5- interfaceهای روتر با کدام یک از دستورهای زیر enableمی شود؟ (ت 2 متوسط)

الف)shut                  ب) no shut

ج)ip route             د)show interface

6-  روترها مسیرها را در کجا نگه داری می کنند؟ (ت 2 متوسط)

الف)ip routing              ب)RAM

ج)NVRAM           د)routing Tables

7- روترها از چه آیتمی استفاده می کنند تا بتوانند یکPacket  را از بهترین مسیر به مقصد برسانند؟ (ت 2 سخت)

الف)ip                   ب)hop count

ج)Metric             د)ipx

8- به چند طریق می توان به روتر دسترسی داشت؟ (ت 2 آسان)

الف) سه طریق                    ب) دو طریق

ج) یک طریق                     د) چهار طریق

9- کدام یک از گزینه ها شامل مراحل Boot شدن روتر نمی باشد؟ ( ت 2 متوسط)

الف)post                 ب)start up

ج)Loading the IOS       د)Loading the Configuration File

10- دو نوع Configuration File برای روتر وجود دارد کدام یک درRAM و کدام یک در NVRAM ذخیره می شود؟ (ت 2 متوسط)

الف) startup  درRunning, RAM   در NVRAM

ب)  startup  در Running, RAM  درRAM

ج) startup   در Running, NVRAM  در NVRAM

د) startup  در Running, NVRAM  در RAM

11-  خط زیر کدام یک از مدهای روتر را نشان می دهد ؟ ( ت 2 آسان)

Router#

الف)user                  ب)privilege

ج)setup                   د)RXboot

12- خط زیر کدام یک از مدهای روتر را نشان می دهد؟ (ت 2 متوسط)

Router (Config < Mode >) #

الف)RXboot                                    ب) Global

ج)Others                  د)setup

13- چه اطلاعاتی بیشتری می توان از تمامی روترهایی که در هم جاوری هم وجود دارند بدست آورد با اجرای دستور show cdp neighbors detail  و نمی توانیم بدست بیاوریم زمانی که از دستور  show cdp neighbors استفاده می کنیم؟ (ت 2 سخت)

الف)Holdtimes                   ب) ip addresses

ج)Hardware platforms          د) Device capabilities

14- کدام یک از دستورهای IOS سیسکونشان می دهد اطلاعات مختص به لایه سوم را برای روتری که در هم مجاوری وجود دارد؟ (ت 2 متوسط)

الف)show vlans             ب)clear counters

ج)show interfaces        د)show cdp neighbors detail

15- کدام یک از مدهای زیر به صورت پرسش و پاسخ (interactive prompted dialogbox ) اجرا می شود و پیکربندی صورت می پذیرد؟ (ت 2 متوسط)

الف)setup            ب)Global Configuration

ج)Others             د) RXboot

16- IOS  سیسکو در کدام یک از مختصه های روتر نگه داری می شود؟ (ت 2 متوسط)

الف)ROM       ب) Flash

ج)NVRAM       د)RAM

17- Basic IOS در کدام حافظه مقیم می باشد؟ (ت 2 آسان)

الف)ROM       ب) Flash

ج)NVRAM       د)RAM

18- روترها برای اینکه بتواند packet ها را شناسایی کنند و بتوانند آن ها را مسیردهی کنند چگونه می بایست پیکربندی کنند؟ (ت 2 متوسط)

الف) پیکربندی شوند از طریق interface هایی که به شبکه های مختلف متصل هستند.

ب) پیکربندی شوند از طریق  interfaceهایشان که به هیچ شبکه ای متصل نیست.

ج) نیازی به پیکربندی ندارند.

د) پیکربندی interface هایشان مهم نیست.

 

 

 

 

توانایی 3

1- کدامیک از شماره های زیر برابر است با 10011110 ؟ (ت 3 آسان)

الف)157                   ب)9D

ج)158          د)9C

2- عدد C3  با کدامیک از گزینه های زیر برابر است؟ (ت 3 متوسط)

الف)11000011       ب) 10101010

ج)10011111         د)10110011

3- کدام یک از شماره های زیر با باینری 10011100 برابر است؟ (ت 3 متوسط)

الف)8A             ب)9B

ج)9C           د)224

4- کدامیک از کلاس آدرس دهی وقتی که اولین بیت در اولین بخش از چهار بخش آدرس دهی  می باشد را نشان می دهد؟ (ت 3 سخت)

الف)class A      ب)class B

ج)class C        د) class D

5- کدامیک از کلاس آدرس دهی وقتی که اولین دو بیت در اولین بخش از چهار بخش آدرس دهی 10 می باشد را نشان می دهد؟ (ت 3 سخت)

الف)class A      ب)class B

ج)class C        د) class D

6- آدرس 198.150.25.0/29 را داریم و نیاز داریم که اولین آدرس روی اولین زیر شبکه ( subnet) را برای کارت واسط SGروتر پیکربندی کنیم. از کدامیک از دستورهای زیر می بایست استفاده کنیم؟ (ت 3 سخت)

الف)ip address 198.150.25.8  255.255.255.0

ب) ip address 198.150.25.0  255.255.255.0

ج) ip address 198.150.25.9  255.255.255.0

د) ip address 198.150.25.0  255.255.255.0

7- کارت واسط روتر به طور غیرصحیح با یک subnet broadcast address پیکربندی شده است کدامیک از دستورهای زیر آدرس دهی اشتباه را حذف می کند و اولین آدرس از همان subnet را برای کارت واسط متصل می کند؟ (ت 3 متوسط)

الف)  Router (Confjg – if )#no ip address 192.168.36.68   255.255.255.224

    Router (Confjg – if) # ip address  192.168.36.67  255.255.255.224

بRouter (Confjg – if)# no ip address 192.168.36.143  255.255.255.0

Router (Confjg – if) # ip address  192.168.36.129  255.255.255.240

 ج) Router (Confjg – if) #no ip address  192.168.36.56  255.255.255.248

Router (Confjg – if) # ip address  192.168.36.49  255.255.255.248

د) Router (Confjg – if) #no ip address  192.168.36.129  255.255.255.192

Router (Confjg – if) # ip address  192.168.36.130  255.255.255.192

8- کدامیک از لایه های زیر از مدل پروتکل TCP/IP می باشد؟ (ت 3 آسان)

الف)Application                  ب)session

ج)Network                      د) Datalink

9- کدامیک از پورت های زیر با پروتکل لایه مربوطه به درستی نشان داده شده است؟( ت 3 متوسط)

الف) 25 FTP                   ب)  Telnet   23

ج)  21   DNS                 د)  RIP    161

10- کدامیک از ابزارهای آمده را می توان برای اتصال یک Application Layer به یک Application Layer  دیگر استفاده کرد؟ (ت 3 متوسط)

الف) TCP            ب)ICMP

ج)   f+P            د)ping

11- کدامیک از پیام های ICMP  به دستور  ping موفقیت آمیز پاسخ می دهد؟(ت 3 سخت)

الف) ping Reply                  ب)Echo Reply

ج)Time Exceeded             د)Information keply

12- کدامیک از موارد بین TCP و VDP  مشترک هستند؟ (ت 3 متوسط)

الف)window                      ب)sequence number

ج) Acknowledgement  number د)Source port

13- یک Host  بر روی شبکه  TCP/IP ، آدرس 208.15.208.60   را با
 subnet Mask 255.255.255.240  را دارد. چه آدرس شبکه ای و با کدام subnet  در این  Host وجود دارد و نیز چه broadcast address  ای برای این subnet که Host روی آن واقع شده است دارد؟ (ت 3 سخت)

الف)subnet : 208. 15.208.16   Broadcast: 208.15.208.94

ب)subnet: 208.15.208.64    Broadcast: 208.15.208.96

ج)subnet: 208.15.208.56  Broadcast: 208.15.208.63

د)subnet : 208.15.208.32   Broadcast: 208.15.208.255

14- کدام subnet Mask  می تواند از کلاس B  استفاده کند تا 254 subnet و 254Host  روی هر subnet  را برایمان تأمین کند؟ (ت 3 متوسط)

الف) 255.255.0.0       ب)255.255.255.0

ج)255.255.128.0             د)255.255.224.0

15- کدامیک از Mask های زیر بیشترین کارایی را دارد برای استفاده در لینک هایWAN  نقطه به نقطه ؟ (ت 3 متوسط)

الف)128                  ب)129

ج)130               د)131

16- کدامیک از آدرس های زیر یک unicast Address  می باشد؟ (ت 3 متوسط)

الف)225.6.7.24             ب)192.168.32.7/29

ج)172.16.5.255/20       د)FFFF  FFFF  FFFF

17- نیاز داریم که یک نموداری از آدرس دهی را برای یک شرکت کوچک با استفاده از کلاس B ایجاد کنیم. اگر ما ip subnet صفر را در این جا محاسبه نکنیم از کدام subnet Mask  باید استفاده کنیم تا بتوانیم  300 subnet با 60Host  روی هر subnet بدست بیاوریم ؟ (ت 3 سخت)

الف)255.255.255.0      ب) 255.255.255.192

ج) 255.255.255.224             د) 255.255.255.240

 

توانایی 4

1- پروتکل  ipx اغلب در چه محیط هایی از سیستم عامل ها استفاده می شود؟ (ت 4 آسان)

الف)windows xp        ب) windows server

ج)linux               د)Novell Netware

2- پروتکل  ipx  در کدام لایه از مدل OSI عمل می کند؟ (ت 4 آسان)

الف)physical Layer       ب) data – link layer

ج)Network            د)session

3- یکی از دلایلی که پروتکل ipx به حاشیه رانده شد چه بود؟ (ت 4 متوسط)

الف) پروتکلی ضعیف بود           ب) تعداد زیر شبکه های کمی را پشتیبانی می کرد

ج) در شبکه اینترنت  TCP/IP  به رسمیت شناخته شده بود.

د) پروتکل ناامن بود.

4- اولین و مهمترین تفاوت پروتکل  IPX و IP  در چه می باشد؟ (ت 4 متوسط)

الف) در نحوه ی آدرس دهی آن هاست         ب) در شکل و فرم آن هاست

ج) در نحوه ی انتقال اطلاعات آن هاست     د) در نحوه ی عملکرد آن هاست.

5- آدرس های IPX  در چه مبنایی می باشند؟ (ت 4 آسان)

الف)2                   ب)16

ج)8                   د)32

6- کدام بخش از آدرس IPX توسط مسئول شبکه انتخاب و به شبکه اختصاص داده می شود؟ (ت 4 سخت)

الف)subnet

ب)subnet Mask

ج)Host ID

د)Net ID

7-  یکی از دلایل منطقی برای اجرای همزمان پروتکل های ip و IPX چیست؟ (ت 4 سخت)

الف) به خاطر اینکه سرعت شبکه افزایش پیدا می کند.

ب) سرویس های بیشتری می توان از این طریقه ارائه کرد.

ج) بدون اجرای هر دو شبکه ها کار نخواهند کرد.

د) به این خاطر که بتوان شبکه ای ایجاد کرد که در درون با ipx و در خارج (اینترنت) با IP کار کند.

8- انتخابی و نوع جاسازی بسته ها در درون فریم لایه های سخت افزار به چه چیزهایی بستگی دارد؟(ت 4 سخت)

الف) به سری و مدل مسیریاب             

ب) به سرعت سخت افزار

ج) به سرعت مسیریاب

د) به نوع سخت افزار بستگی ندارد.

9- کدام یک از چهار نوع جاسازی بسته ها در شبکه Ethernet  از بقیه رایج تر می باشد؟ (ت 4 متوسط)

الف)  Ethernet - II

ب)Ethernet 802.3

ج) Ethernet 802.2

د) Ethernet 802.2 SNAP

10- کدام یک از گزینه ها جزو سرآیند فریم  Ethernet-II نمی باشد؟ (ت 4 متوسط)

الف) Destination

ب)source

ج)Type

د)IPX packet

11- برای هر یک از Interface های روتر (به طور مجزا) چه مواردی را می بایست انجام دهیم؟ (ت 4 سخت)

الف)Network Number

ب) Encapsulation type

ج) Hop Count

د) Network number , Encapsulation

12- کدامیک از پیکربندی های زیر در مورد پروتکل ipx صحیح می باشد؟ (ت 4 سخت)

الف) Router (Config) # ipx Network  a123 4b

ب)Router (config) # ip network a123 4b  encapsulation

ج)Router (Config) # ip  network a123 4b 

د)Router (Config) # ipx network a1234b  encapsulation arpa

 

توانایی 5

1- کدامیک از پروتکل های زیر را به عنوان hybrid  routing protocol می شناسیم؟ (ت 5 آسان)

الف)RIP

ب)IGRP

ج)OSPF

د)ELGRP

2- کدامیک از خواص زیر شامل پروتکل RIPV2 نمی شود؟ (ت 5 متوسط)

الف)VLSM support

ب)Classful

ج)Classless

د)Distance vector

3- کدام IGPرا باید انتخاب کنیم که یک راه حلScalable routing بین روترهایی که سیسکو و غیرسیسکو هستند فراهم کند؟ (ت 5 سخت)

interior Gateway protocol  IGR

الف)OSPF

ب)LGRP

ج)RIP

د)ELURP

4- کدام LGP را باید انتخاب کنیم که یک راه حل Scalable routing بین روترهای سیسکو که پشتیبانی می کند از ip وIPX  وAppletalk  را فراهم کند؟ (ت 5 سخت)

interior Gateway protocol IGP

الف)RIP v2

ب)LGRP

ج)OSPF

د)ETGRP

5- کدامیک از پروتکل های زیر Link state می باشند؟ (ت 5 آسان)

الف)RIP

ب)IGRP

ج)OSPF

د)EIGRP

6- کدامیک از routing  protocolها جدول مسیریابی نشان را به طور کامل، مستقیم به روترهای همسایه شان می فرستند؟ (ت 5 متوسط)

الف)RIP

ب)OSPF

ج)IS - IS

د)ip

7- کدامیک از routing protocol ها بعد از یک مقطع زمانی خاص پیام های hello را می فرستند تا از صحت لینک ها عمل کرد روترهای همسایه اطمینان حاصل کنند؟ (ت 5 متوسط)

الف)RIP

ب)OSPF

ج)IGRP

د)TCP/IP

8- کدامیک از خواص زیر شامل پروتکل IERP نمی شود؟ (ت 5 متوسط)

الف)Max Hops 255

ب)Classful

ج)Distance vector

د)VLSM support

9- کدام routing protocol عضوclassless  پروتکل ها هستند؟ (ت 5 آسان)

الف)IGRP

ب)RIP

ج)RIPv2

د)TCP/IP

10- چه تکنیکی می تواند برای routing protocolهای که Distance vectorهستند استفاده شود که مطمئن شوند روتر آگاهی هایی در یک مقطع زمانی خاص در مورد تغییراتی که مختص, توپولوژی شبکه است را دریافت می کند؟ (ت 5 سخت)

الف)split horizon

ب)poison reverse

ج)Holddown timers

د)Triggered updates

11- دستور router rip چه کاری را انجام می دهد؟ (ت 5 متوسط)

الف)Assigns a network to an interface

ب)Assigns a network to the protocol

ج)selects RIP as the  routing protocol

د)Assigns an ip Address for the etwork

12- حداکثر hop count هایی را که RIP اجازه می دهد چه تعداد است؟ (ت 5 آسان)

الف)3

ب)9

ج)15

د)24

13- کدام دستور یا دستورهایی را می بایست برای انتخاب RIR v2 استفاده می کنیم؟ (ت 5 متوسط)

الف)router  rip- 2

ب)router rip rip - 2

ج)router rip- 2 version 2

د)router rip, version 2

14- کدام prompt استفاده می شود به منظور دستور شبکه برای اینکهRIP را پیکربندی کند؟ (ت 5 متوسط)

الف)Router (Config – if) >

ب)Router (config- subif)#

ج)Router (config-router)#

د)Router (Config-Controller) #

15- کدام مسیر در داخل جدول مسیریابی به ما می گوید که شبکه در دسترس نیست ؟ (ت 5 متوسط)

الف)C  205.125.2.0/24   is  directily  Connected , serial0

ب)R 205.125.7.0/24 [120/1]  via  205.125.1.1, 00:00:10 , Eternet0

ج)R 205.125.5.0/24  [120/15]  via  205.125.2.3 , 00:00:10/serial0

د)R  205.125.9.0/24 [120/16]  via  205.125.8.1, 00:00:02 , serial 1

16- کدام یک از موارد زیر را RIP  برای متریک اش استفاده می کند؟ (ت 5 آسان)

الف)MTU

ب)Delay

ج)Bandwidth

د)Hop Count

17- کدامیک از گزینه ها مدل سه لایه ای سیسکو برای طراحی سلسله مراتبی (hierarchical ) را به درستی نشان می دهد؟ (ت 5 آسان)

الف)Core

                   Distribution

Access

ب)Distribution

Access

Core

ج)Distribution

Core

Access

د)Access

Core

Distribution

18- کدام نوع NAT توصیف می کند آدرسی را که دقیقاً به HOST بر روی inside Network داده شده است؟ (ت 5 متوسط)

الف)Inside locad  address

ب) inside  global  address

ج)outside local  address

د)outside   global  address

19- کدامیک از انواع NAT ها به عنوان PAT شناخته شده است؟ (ت 5 آسان)

الف)Spoofing

ب)over loading

ج)static NAT

د)Dynamic NAT

20- کدامیک از آدرس های زیر برای شبکه های خصوصی رزرو شده اند؟ (ت 5 آسان)

الف) 12.12.12.123                            ب)150.68.198.4

ج)224.125.25.37                              د)172.16.25.10

توانایی 6

1- کدام دستور access list ip را روی یک اینترفیسی فعال می کند؟ (ت 6 آسان)

الف) ip list       grap

ب)ip list         numbere

ج)ip access      list

د)ip access      group

2- کدام دستور را می توان استفاده کرد به طوریکه مشخص کند access listصحیح را برای اینترفیس0 e به کار گرفته شده است و نیز در مسیر صحیح به کار گرفته شده است؟(ت 6 متوسط)

الف)Router # show access - lists

ب)Router (Conhig) # show lists e0

ج)Router # show ip interface e0

د)Router # show standard extended access  - lists

3- کدامیک از موارد زیر در مورد access lists ها صحیح می باشد؟

الف) Control Layer 2 traffic

ب)Restrict traffic going through a router

ج)Restrict traffic originating from a router

د)Control Layer 1 traffic

4- کدام دستور روی Access list تعریف می شود که بتواند اجازه بدهد به switch تا از شبکه208.15.208.0 مدیریت شود؟ (ت 6 سخت)

الف)Swith (Config) # access- list  1 permit 208.15.208.0 any

ب)swith (Config) # access – list 1 permit 208.15.208.0  0.0.0.255

ج)switch (Config)# ip access – list 1 permit 208.15.208.0 255.255.255.0

د)switch (Config) # access – list 1 permit 255.255.255.0  208.15.208.0

5- کدام یک از دستورهای زیر محتوی تمام  access-listرا نشان می دهد؟ (ت 6 آسان)

الف)Router # show  access - lists

ب)Router (Config) # show  lists

ج)Router # show ip interfances

د)Router # show standard extended  access - list

6- کدامیک از دستورهای زیر می تواند مانع از دسترسی یکip host خاص به درون شبکه شود؟ (ت 6 متوسط)

الف)access – list 1 permit any

ب) access – list  1 permit ip any any

ج)access-list 1 permit 0.0.0.0.0.0.0.0.0

د)access – list 1 deny   192.168.1.10  0.0.0.0

 

 

7- کدامیک از دستورهای زیر پیکربندی می کند یک extended ip access list را ؟ (ت 6 آسان)

الف)Router (Config) # access- list 1 permit 00.00.0.0.0.0

ب)Router (Config) # interface ethernot 1

ج) Router (Config) # access- list 101 permit ip any any

د)Router # show access - list

8- چه آدرس های فرستنده ای وقتی که access listزیر به کار گرفته شود، اجازه عبور خواهند داشت؟ (ت 6 متوسط)

                        - access – list 109 permit ip 194.105.20.16  0.0.0.15  any

الف)194.105.20.5                             ب) 194.105.20.10

ج)194.105.20.15                            د)194.105.20.20

9- چه کاری برای تمام کاربران روی هرvlan به طور مشترک می باشد؟ (ت 7 متوسط)

الف)Cable Segment

ب)TCP/IP subnet

ج)Collision Domain

د)Cable session

10- چه مراحلی برای اضافه کردن Vlan ها نیاز داریم؟ (ت 7 آسان)

الف)Create the vlan

ب)Assign a subnet to the vlan

ج)Define the encap sulation type

د)Add the vlan to the STP domain

11- کار اصلی اجرای فریمISL  و encapsulationآن کدام است؟ (ت 7 سخت)

الف) مانع از سوئچینگ   شود.

ب) اجازه دهد به سوئیچ هایی که سیسکو نیستند بتوانند به Vlan  متصل کنند.

ج) تضمین کند امنیت اطلاعات را روی Vlan و روی شبکه های دیگر که از سوئیچ استفاده می کنند.

د) اجازه بدهد به سوئیچ که شناسایی کند که کدام Vlan فریم هایشان آمده است.

12- از کدام دستور می بایست استفاده کنیم که اسم Vlansرا P2514 نام گذاری کنیم؟ (ت 7 آسان)

الف)name vlan 5 p2514

ب)Vlan5 p2514 name

ج)Vlan 5  name  p2514

د)# 5  p2514  name

13- کدام پروتکل Vlan trunking به وسیله اجرای فریم Ethernet  کار می کند؟ (ت 7 سخت)

الف)ISL                 ب)LANE

ج)802.10             د)802.1Q

 

14- در کدام شرایط می بایست سوئیچ واقع شده باشد تا بتوان یک vlanرا اضافه, تغییر و یا پاک کرد؟ (ت 7 متوسط)

الف)VTP server

ب)VTP Client

ج)VTP Transport

د)VTP server or Transport

 

توانایی 7

1- با استفاده از روش سوئیچینگ که آن راcut - through  می نامیم، بعد از کدام بخش فریم که خوانه می شود سوئیچ آن فریم را از خودش عبور می دهد؟ (ت 7 متوسط)

الف)FCS

ب)Data

ج)Length

د)Destination address

2- کدام روش سوئیچینگ استفاده می شود تا بتواند MAC فریم هایی را که هیچ اخطایی روی آن ها رخ نمی دهد را عبور دهد؟ (ت 7 متوسط)

الف)Netflow

ب)Cut - through

ج)Fragment - free

د)store – and - forward

3- با استفاده از روش سوئیچینگ store- and- forward، بعد از کدام بخش از فریم که خوانده می شود سوئیچ آن فریم را از خودش عبور می دهد؟ (ت 7 متوسط)

الف)FCS

ب)Length

ج)Preamble

د)Source address

4- کدامیک از پروتکل ها را سوئیچ ها و بریچ ها برای جلوگیری از loop در شبکه را استفاده می کنند؟ ( ت 7 آسان)

الف)STP

ب)BECN

ج)RARP

د)FIGRP

5- کدامیک از پروتکل های لایه 2 برای جلوگیری از loop  در شبکه استفاده می شود؟ (ت 7 آسان)

الف)CDP

ب)RIP

ج)STP

د)VTP

6- کدامیک از شرایط ممکن است اتفاق بیفتد اگر STP روی سوئیچ غیرفعال شود؟ (ت 7 سخت)

الف)Collisions

ب)Contention

ج)Broadcast stroms

د)Multicast floods

 

 

7- کدامیک از گزینه های زیر جز و مدهای spanning tree port می باشد؟ (ت 7 متوسط)

الف)Leaking

ب)Blocking

ج)Passing

د)Dropping

8- کدام بریج الگوریتم   Spanning- treeرا به عنوان root Bridge  انتخاب می کند؟ (ت 7 متوسط)

الف)The Bridge with the loast number of ports

ب)The Bridge with the greatest number  of  ports

ج)The bridge with  the lowest value bridge indentifier

د)The bridge with the highest – value bridge identifier

9- چگونه SVLan  می تواند روی broadcast Domain ها اثر گذارند؟ (ت 7 متوسط)

الف) آن ها می توانند تعداد broadcast Domain  ها را کاهش دهند در حالیکه اندازه هایشان را بیشتر کنند.

ب) آنها می توانند تعداد broadcast Domainهایشان را افزایش دهند در حالیکه اندازه هایشان را کاهش دهند.

ج) آن ها می توانند تعداد broadcast Domainهایشان را افزایش دهند در حالیکه اندازه هایشان را نیز افزایش دهند.

د) آن ها می توانند تعداد broadcast Domain هایشان را کاهش دهند در حالیکه اندازه هایشان را نیز کاهش دهند.

 

 

توانایی 8

1- کدام نوع کپسوله شدن WAN در لایه 2 می باشد؟ (ت 8 متوسط)

الف)LMI

ب)POTS

ج)HDLC

د)Ethernet

2- کدامیک از پروتکل های WAN Encapsulation معمولاً برای کپسوله کردن دیتا روی اتصالاتWAN مربوط به packet switch استفاده می شود؟ (ت 8 سخت)

الف) PPP

ب)ATM

ج)HDLC

د)SLIP

 

3- کدام یک از پروتکل های اتصال WAN معمولاً برای  Leased lineاستفاده می شود؟ (ت 8 متوسط)

الف)ATM

ب)Frame Relay

ج)POTS

د)SLIP

4- چه ساختاری سیسکو از  HDLC دارد که استاندارد HDLC نمی تواند پشتیبانی کند؟(ت 8 سخت)

الف)Compression

ب)Authentication

ج)Multiple protocols

د)Multilink Load balancing

5- کدام پروتکل از ( Network Control protocol) NCP استفاده می کند تا چندین پروتکل را کپسوله کند؟ (ت 8 آسان)

الف)PPP

ب)SLIP

ج)SDLC

د)HDLC

6- کدام پروتکل کاربری PPP ،hand shake  سه طرفه را انجام می دهد؟(ت 8سخت)

الف)PAP       

ب)PPP

ج)HDLC

د)chap

7- کدام روش کاربریPPPمقابله با حملات play back را فراهم می کند؟ (ت 8 متوسط)

الف)PAP                     ب)CHAP

ج)SLIP                      د)HDLC

 

8- چه چیزی برایFrame Relayنیاز است تا به درستی کار کند وقتی که معکوسARPغیرفعال شده است؟(ت 8 متوسط)

الف) static maps

ب)Dialer Maps

ج) static routes

د) Dynamic routes

9- نوع کپسوله شدن پیش فرض برای Frame Relay  روی روترهای سیسکو چه می باشد؟ (ت 8 متوسط)

الف)ANSI

ب)IETF

ج)Cisco

د)Q933a

10- کل پهنای باندی که ISDN BRI می دهد که شامل overhead  شود چقدر است؟ (ت 8 آسان)

الف)16 kbps

ب)64 kbps

ج) 80 kbps

د)144 kbps

11- چه تکنولوژی WAN استفاده می کند از یک کپسوله شدن متفاوت برای دیتا در مقایسه با اطلاعات مربوط به کنترل ؟ (ت 8 متوسط)

الف)ATM

ب)ISDN

ج)HDLC

د)Frame Relay

 منبع:نمونه سوالات تکنسین شبکه کوچک استاد شاهرخ رحمانی