ی مشکل کلی در موقع الحاق و Join کردن کلاینت ها به AD server

بعد ازراه اندازی اکتیودایرکتوری متوجه این شدم که درکامپیوترهای کلاینت زمانی که با یوزر دومین لاگین می کنم زبان فارسی وجدندارد ونمی توان فارسی تایپ کرد وچون یوزردومین رابه گونه ای تنظیم کرده ام که با لاگ آف شدن تنظیمات به حالت اولیه باز می گردد addکردن زبان فارسی نیز سودی ندارد اگراساتید راه حلی دارند خواهشن بفرمائید

اول: فایل بنام Keyboard_Layout.adm رو با Notepad و با محتوای زیر درست کنید


**************************************************************

CLASS USER

   CATEGORY "Keyboard Layout"

     POLICY "Keyboard Layout switching"

     KEYNAME "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

       VALUENAME "internat.exe"

       VALUEON "internat.exe"

       VALUEOFF DELETE

       END POLICY

     

     POLICY "Keyboard layout"

     KEYNAME "Keyboard Layout\Preload"

         PART "Enable Englisch" CHECKBOX

           DEFCHECKED

          VALUENAME "1"

           VALUEON "00000409"

           VALUEOFF DELETE

         END PART

 

         PART "Enable Farsi" CHECKBOX

           DEFCHECKED

          VALUENAME "2"

           VALUEON "00000429"

           VALUEOFF DELETE

         END PART

 

         END POLICY

END CATEGORY

************************************


کد لازم برای زبان های مختلف در قسمت زیر قابل رویت هستند (فارسی :00000409)


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes


حال فایل فوق رو با کلیک راست کردن بر قسمت Administrator Templates... و زدن add اضافه کرد