بنام خدا

 

برخی مواقع در ویندوز که میخوایم برنامه های تحت DOS اجرا کنیم با ایراد زیر روبرو میشیم

the system is not suitable for running ms-dos and microsoft windows application

(English-Persian)

علت این مشکل خراب شدن و یا حذف شدن یکی از فایل های  "config.nt", "autoexec.nt", or "command.com" در ویندوز می باشد

 برای رفع مشکل بدیگونه عمل شود:

1- به محیط MsDOS-Commond بروید  (Start--->RUN--->type  CMD--->OK)

2- فایل های ذکر شده را از شاخه c:\windows\repair\در قسمت فلدر سیستم ویندوز c:\windows\system32  کپی نمایید یعنی مشابه دستورات زیر اجرا کنید

cd\

cd \windows\repair

copy autoexec.nt c:\windows\system32

copy config.nt c:\windows\system32

3-تمام

 

 
English
 
Cause: This issue is often caused when an your "config.nt", "autoexec.nt", or "command.com" files are missing or damaged.

 

Click Start, Run, type cmd and press enter to open the MS-DOS window.
In the MS-DOS Window, type the below commands.
 
cd\windows\repair
copy autoexec.nt c:\windows\system32
copy config.nt c:\windows\system32
 
OK-Finish