بنام خدا

بترتیب از فصل یک تا 13 ریاضی عمومی 1  دکتر صفاکیش  - دانشگاه بوعلی سینا

 1. تمرینات مروری فصل 1
 2. تمرینات مروری فصل 2
 3. تمرینات مروری فصل 3
 4. تمرینات مروری فصل 4
 5. تمرینات مروری فصل 5
 6. تمرینات مروری فصل 6
 7. تمرینات مروری فصل 7     تمرینات مروری فصل 7 قسمت 2
 8. تمرینات مروری فصل 8
 9. تمرینات مروری فصل 9
 10. تمرینات مروری فصل 10
 11. تمرینات مروری فصل 11
 12. تمرینات مروری فصل 12
 13. تمرینات مروری فصل 13