استاندارد ها و سرفصل دوره های ارائه شده توسط آموزشگاه های فنی حرفه ای

 1. تکنسین عمومی امنیت شبکه
 2. تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
 3. کارور شبکه اینترنت
 4. مهندس کامپیوتردر امنیت کسب و کار الکترونیکی
 5. تکنسین شبکه های کامپیوتری بیسیم
 6. تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک
 7. ICDL رایانه کار
 8. ICDL رایانه کار
 9. استاندارد مهارت و آموزشی
 10. تکنسین عمومی امنیت شبکه
 11. تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
 12. 3D MAX کارور
 13. AUTOCAD کارور