دانلود سوالات پایان ترم ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 رشته های مدیریت، اقتصاد و حسابداری  پیام نور از سال 86 تا کنون

کد رشته های  1111006-1111010-1111013-1111015-1111118

برای باز کردن و مطالعه سوالات نیاز به acrobat reader و winrar می باشد

 1. نیمسال اول   87-86
 2. نیمسال دوم  87-86
 3. نیمسال اول  88-87
 4. نیمسال دوم  88-87
 5. نیمسال اول  89-88
 6. نیمسال دوم  89-88
 7. نیمسال اول  90-89
 8. نیمسال دوم  90-89
 9. نیمسال اول  91-90
 10. نیمسال دوم  91-90
 11. تابستان 91-90