Ipconfig یکی دیگر از دستورات کاربردی شبکه در سیستم عمل ویندوز است که برای نمایش اطلاعات مربوط به پروتکل TCP/IP استفاده می شود.این دستور همانند دیگر دستورات شبکه در command prompt اجرا می شود.با استفاده از این دستور شما می توانید تنظیمات دیگری که مربوط به IP می باشند را مشاهده کنید مثل اینکه از کدام سرور DNS استفاده می کنید.با این دستور می توانید MAC address یا همان آدرس فیزیکی مروبط به کارت شبکه ی خود را نیز مشاهده کنید.اگر پیش از یک کارت شبکه دارید،این دستور اطلاعات مربوط به هر کارت شبکه را به طور جداگانه نمایش می دهد .

اگر از این کامند به تنهایی و بدون سوئیچ استفاده کنید ، اطلاعات نمایش داده به شما شامل IP Address ، subnet mask و default getway می باشد اما اگر ipconfig را با سوئیچ all استفاده کنید ، تمامی اطلاعات و تنظیمات موجود پروتکل TCP IP نمایش داده می شود.در ادامه مثالی از کاربرد دستور ipconfig بدون سویچ های اضافی را مشاهده می کنید :

C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d826:ecc1:b3f5:755
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.179.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::49c3:c9db:dbd4:a87
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.94.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :


با افزودن سوئیچ به دستور Ipconfig می توانید از این دستور بیشتر بهره ببرید.

* ? این سوئیج صفحه help را نمایش می دهد
* all/ این سوئیچ تنظیمات کامل آدرس شبکه را نشان می دهد
* release/ آدرس IP کارت شبکه با این سوئیچ پاک می شود
* renew/ آدرس IP کارت شبکه پاک شده و دوباره ایجاد م می گردد.

 

Ipconfig all: اجرای این دستور در command prompt خروجی مانند خروجی زیر را به کاربر نمایش می دهد.همانطور که مشاهده می کنید hostname ،IP address ،MAC address ،DNS Server و IP address مربوط به DHCP server که به سیستم شما IP address می دهد نیز نمایش داده شده است . در ادامه مثالی از کاربردی این دستور با استفاده از سویچ all را مشاهده می کنید :

C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . . . . . . . . : V
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR9287 Wireless Network Adapte
Physical Address. . . . . . . . . : 78-DD-08-BD-CA-0C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.3(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : الخمیس, أوت 16, 2012 09:23:51 ق.ظ
Lease Expires . . . . . . . . . . : الجمعة, أوت 17, 2012 09:24:02 ق.ظ
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VM
1
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d826:ecc1:b3f5:755a%18(Preferred
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.179.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 637554774
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-4A-46-57-54-42-49-E9-3E

DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VM 8
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::49c3:c9db:dbd4:a879%19(Preferred
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.94.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 654331990
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-4A-46-57-54-42-49-E9-3E

DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

 معادل این دس تور در ویندوز های ME و 98 دستور Winipcfg می باشد

در سیستم های لینوکسی هم دستور Ifconfig‌ معادل آن می باشد