سوالات پایان ترم ریاضیات عمومی 2 پیام نور رشته های علوم انسانی
yes=وجود دارد- کلیک کنید دانلود نمایید
no= وجود ندارد-
  مدیریت (بازرگانی،دولتی،صنعتی)-حسابداری - اقتصاد (نظری،بازرگانی) پاسخنامه 
نیمسال اول 86-85 yes yes
نیمسال دوم 86-85 yes yes
تابستان 86-85 yes yes
نیمسال اول 87-86 yes yes
نیمسال دوم 87-86 yes yes
تابستان 87-86 yes yes
نیمسال اول 88-87 yes yes
نیمسال دوم 88-87 yes yes
تابستان 88-87 yes yes
نیمسال اول 89-88 yes yes
نیمسالدوم  89-88 yes yes
تابستان 89-88 yes yes
نیمسال اول 90-89 yes yes
نیمسال دوم 90-89 yes yes
تابستان 90-89 yes yes
نیمسال اول 91-90 yes yes
نیمسال دوم 91-90 yes yes
تابستان 91-90 yes yes
نیمسال اول 91-92 yes yes