در صورتی که به یوزر یا کامپیوتری چند GPO اعمال شده باشد احتمال این وجود دارد که در این GPOها ، پالیسی های مشابهی وجود داشته که با توجه به ترتیب اولویت خاص خود ، آن پالیسی که اولویت بیشتری دارد اعمال میشود . 

شما با Enforced کردن GPO ، پالیسی های اون رو در بالاترین اولویت قرار میدهید یعنی در صورتی که به یوزر یا کامپیوتر پالیسی مشابه با پالیسی دیگری وجود داشته باشد ، پالیسی ای که در GPO ای که Enforced شده در بالاترین اولویت قرار داشته و اعمال خواهد شد . 


ترتیب اثر در OU Group Policy


ترتیب اثر پالیسی ها یا اولویت اثر آنها به گونه ای هست که چنانچه یک Policyدر OU والد تنظیم شده باشد و در OU فرزند نیز همان Policyتنظیم شده باشد، Policy فرزند بر Policy والد برتری خواهد داشت و سیاست فرزند اعمال خواهد شد. در واقع Policy والد بی اثر خواهد بود . پس Policy والد در اولویت است. برای مثال به شکل زیر نگاه کنید : 

Imageدر این شکل در مواقعی که دو یا چند پالیسی یکسات در GPOها اعمال شده باشد Policy 2 بر روی Policy 1 اولویت داشته و همچنین Policy3 بر تمامی اینها اولویت دارد یعنی اگر تنظیماتی در Policy 3 داشته باشیم و مشابه آن را در Policy 1 و Policy 2 داشته باشید ، سیاستهای در Policy 1 در شبکه اعمال میشود. 
اگر بخواهیم کاری کنیم که یک OU تنظیمات خود را از بالاسری خود نگیرد چه کنیم؟ در این حالت روی OU مد نظر راست کلیک کرده و Block Inheritance را میزنیم ، همچنین با راست کلیک بر روی GPO و انتخاب Enforce کاری میکنیم که GPO ما ، تنها سیاستهای اعمال شده ی خود را در بالاترین اولویت قرار دهد. به بیانی دیگر اگر ما بر GPO مد نظر خود Enforce را بزنیم در صورتی که همان Policy در GPOهای دیگر وجود داشته باشد، Policy ای که در GPOی Enforce شده وجود دارد اولویت بالاتری داشته و اعمال میشود.از ترکیب Enforce و Block Inheritance در یک GPO میتوانیم کاری کنیم که تنها تنظیماتی که در آن GPO داشته ایم در بالاترین اولویت قرار گیرد همچنین هیچ تنظیماتی را هم از بالاسر خود هم نگیرد. حالا اگر چند GPO را یکجا در OU داشتیم چطور اولویت آن را تعیین کنیم؟ شما خیلی راحت میتوانید با کلیک بر OU مورد نظر در سمت راست ، در تب Linked Group Policy Objects لیست GPOهای لینک شده را به ترتیب اولویت مشاهده و با ابزاری که در شکل مشخص شده اولویت آن را تغییر دهید. 

Image