بنام خدا

در این پست چند وب سایت که بطور ویژه پیرامون دروپال کار می کنند معرفی می کنم

  1. وبسایت اصلی دروپال به زبان انگلیسی شامل ماژول، قالب،توضیحات و...   http://drupal.org
  2. دروپال کار             http://drupalkar.com   زبان فارسی
  3. دروپال سی ام اس  drupalcms.ir   زبان فارسی
  4. فادروپال               www.fadrupal.ir زبان فارسی
  5. دروپالیون              http://drupalion.com زبان فارسی
  6. ایده های متن باز    http://www.osiengine.com/ زبان فارسی
  7. سروری               http://soroori.com/ زبان فارسی
  8. آشیانه               http://ashiyane.org/forums/showthread.php?t=27087 زبان فارسی
  9. دروپال فارسی      http://drupalir.com زبان فارسی