آزمون تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک - کد استاندارد 2/ 1/ 22/ 42- 0 فنی حرفه ای

برگزار شده در تاریخ 92/10/15

1- روتری با دو IP داخلی 10.6.6.1 با مسک 240 و ولید 217.218.129.130 با مسک 128 درنظر بگیرید

2-کاری کنید تا تمام وروردی و خروجی های شبکه با IP زیر بررسی گردند  10.6.6.6

3-تمام بسته های اینترنتی به 217.218.129.1 انتقال یابند.

4-ورودی خروجی های  ftp از ip های داخلی بسته شوند