لطفامعنی کلمه آجرک الله را بفرمائید.

 اجر یعنی مزد و پاداشی که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد. (1)
این جمله یعنی : خداوند به تو پاداش بدهد.
پی نوشت:
1. سید على اکبر قرشى،قاموس قرآن‏‏،دار الکتب الإسلامیة،چاپ تهران‏،چاپ ششم،‏ 1371 ش‏،ج1 ،ص25 ،ذیل کلمه اجر.