در ادامه آموزش مباحث شبکه، چند سری سوالات مبوط به دوره های شبکه +Network برای آشنایی عزیزان با آزمون های فنی حرفه ای و موسسات آموزشی قرار داده شده است.

1)..............مجموعه قوانینی است که برای سرویس دهی در شبکه برقرار می شود؟

1)client        2)server         3)protocol           (4communication

2)حداقل سرعت در شبکه های LAN چقدر است؟

 1)10 mbps         2) 400 kbps          3) 40kbps              4)100 mbps

3)کدام یک از مشخصات شبکه (peer to peer) نیست؟