رفع مشکل با عنوان 

?The Recycle Bin on D:\ is corrupted.  Do you want to empty the Recycle Bin for this drive

در برخی ویندوز ها

برای حل این مشکل کافیست به محیط Commond‌  رفته و دستور زیر را برای هر درایو اجرا نمایید


Start>Run>type cmd>

rd /s /q C:\$Recycle.bin