بنام خدا

مشاهده میشه که در سیستمی با ویندوز 7، فلدری به اشتراک گذاشته میشه اما با زدن IP اون سیستم در مرورگر سیستم دیگر بصورت 192.168.0.1\\ ایراد عدم مجوز می گیرد. برای حل مشکل روش زیر جواب میدهد شاید روش های دیگر هم باشد