1- در توپولوژی ستاره ای از کدام کابل زیر استفاده می شود ؟

الف – فیبر نوری                                                  ب- کابل کواکسیال Thin   

ج- کابل کواکسیال Thick                                                  د- زوج به هم تابیده

2- مودمها به کدام کابل وصل می شوند ؟

الف – کواکسیال نازک                                            ب-کواکسیال ضخیم   

ج- زوج به هم تابیده                                               د- فیبر نوری

3- کدام نوع از کابلهای زوج به هم تابیده برای انتقال داده ها با سرعت 16Mbps مناسب است ؟

الف – CAT 1               ب-CAT 2                         ج-CAT 3                 د- CAT 4

4-  در شبکه هایی که سرعت آن از یک گیگابایت در ثانیه بیشتر باشد از کدام نوع کابل TP استفاده می شود ؟

الف- CAT 3                 ب- CAT 4                        ج- CAT 5                د- CAT 6

5- کدام کابل و توپولوژی امروزه در شبکه های LAN استفاده می شوند ؟

الف – کابل RG 58هم محور با توپولوژی ستاره ای    

ب- کابل زوج به هم تابیده CAT 3 با توپولوژی ستاره ای   

ج- کابل زوج به هم تابیده CAT 5 با توپولوژی ستاره ای   

د- کابل زوج به هم تابیده CAT 6 با توپولوژی ستاره ای

6– در کابل فیبرنوری در چه حالتی پالسهای خروجی با یکدیگر همپوشانی (Over Iapping) می کنند ؟

الف – در هیچ حالتی امکان پذیر نیست     

ب- در حالتی که فرکانس فرستنده از حد معینی کمتر شود .    

ج- در حالتی که فرکانس فرستنده از حد معینی بیشتر شود .    

د- در حالتی که فرکانس فرستنده از همواره ثابت باشد

7- در کابل فیبر نوری لایه انعکاس دهنده امواج نوری چه نام دارد ؟

الف – Core‌                   ب-Cladding                    ج-Coating                د-Shield

8- به کابل های فیبر نوری که اجازه عبور چندین شعاع نوری را در زوایای مختلف بدهد چه می گویند ؟

الف – MM                     ب-FM                            ج-MF                       د-FF

9– کدامیک از مزایای کابل فیبر نوری می باشد ؟

الف – نرخ انتقال بالا                           ب- عدم نویزپذیری نسبت به میدانهای مغناطیسی  

 ج- امنیت بالا                                                 د- همه موارد

10- جریانی که بین 2 چاه Earth هنگام ارتباط بین 2 ساختمان برقرار می شود چه نام دارد ؟

الف – Noise                  ب-Earth                       ج- Ground loop         د- Channel

11- به کانالهایی که روی دیوار برای عبور کابل نصب می شود اصطلاحاً چه می گویند ؟

الف – Conductor         ب-Connector              ج-Duct                        د-Channel

12-عوامل مؤثر در تعیین نوع کابل کشی کدام است ؟

الف – سنگینی ترافیک شبکه                        ب- نیازهای ایمنی شبکه    

ج- نوع کابل های موجود                                د- همه موارد

13- در شبکه های با سرعت 10 تا 100 مگابیت در ثانیه از کدام زوج سیمهای UTP استفاده می شود ؟

الف – آبی ، سفید آبی – نارنجی ،سفید نارنجی     

ب- نارنجی ،سفید نارنجی – سبز ،سفیدسبز        

ج-آبی،سفیدآبی – قهوه ای ،سفیدقهوه ای    

د-سبز،سفیدسبز-قهوه ای ، سفیدقهوه ای

14- برای اتصال 2 کامپیوتر به یکدیگر باید . . .

الف- Txفرستنده به Txگیرنده متصل شود .              ب- Txفرستنده به Rxگیرنده متصل شود .     

ج- Rxفرستنده به Rx گیرنده متصل شود .                 د-همه گزینه های صحیح است .

15- نام دیگر کابلهای کراس CATS UTP چیست ؟

الف – کواکسیال               ب-X-OVER                 ج-Straigh                   د- UTP

16- برای درست کردن کابل کراس CAT 5 پین شماره 1 را به کدام پین طرف مقابل متصل می کنند ؟

الف – 1                         ب- 2                                         ج- 3                                         د-6

17- برای اتصال 2 هاب به یکدیگر از درگاه . . . . استفاده می کنیم . (^)

الف- COM                   ب- LPT                       ج- USB        د- UP Link

18- کدام گزینه از وظایف اصلی کارت شبکه می باشد ؟

الف- آماده سازی داده های کامپیوتر برای انتقال به کارت شبکه دیگر

ب-  ارسال داده ها به کامپیوتر دیگر   

ج- کنترل جریان داده ها بین کامپیوتر و سیستم کابل کشی          د- همه موارد فوق

19- قطعه ای که در کارت شبکه وظیفه ارسال و دریافت را بر عهده دارد چه نام دارد ؟

الف-Reciver                 ب- Transmiter             ج-Interface                د-Transciever

20- کدام مؤسسه وظیفه تخصیص آدرسها را به کارخانه های سازنده کارت شبکه بر عهده دارد ؟ 

الف- Microsoft            ب- Sisco                       ج-IEEE                       د-ISO

21- کدام یک ازموارد زیرقبل از ارسال داده ها بین فرستنده وگیرنده بررسی نمی شود ؟

الف- مشخصات نرم افزار کامپیوتر فرستنده و گیرنده                                    ب- میزان داده های ارسالی قبل از تأیید

ج- هرکارت قبل از سرریز شدن چه میزان داده را می تواند نگهداری کند           د- سرعت انتقال داده ها

22- کدام گزینه کارت شبکه قبل از کارکرد صحیح باید تنظیم شوند ؟ 

الف- وقفه (IRQ)                                           ب- آدرس پایه پورت ورودی و خروجی (Base I/O Port)

ج- آدرس پایه حافظه(Base Memory)               د- همه موارد فوق

23- اغلب کارتهای شبکه Jumper Less را چگونه پیکربندی می کنند ؟

الف- به وسیله کلیدهای ریز                                    ب- به وسیله Windows

ج- به وسیله نرم افزار کارت شبکه                             د- این کارت شبکه ها احتیاج به پیکربندی ندارند

24- مسیرهایی که داده های سخت افزارهای مختلف را به CPU می رسانند اصطلاحاً چه نام دارد ؟

الف- IRQ                                             ب-آدرس پایه پورت I/O   

ج-آدرس پایه حافظه                                  د-Control Bus

25- آدرس پایه پورتها درچه مبنایی است ؟

الف- دسیمال                   ب- باینری                       ج- هگزادسیمال               د- اکتال

26-مجموعه قوانینی که تعریف می کنند کامپیوترها چگونه داده ها را در کابل قرار داده و دریافت کنند اصطلاحاً چه نامیده می شود ؟

الف- روش انتقال              ب- روش دسترسی            ج- پروتکل                       د- اکتال

27- کدام روش زیر به عنوان روش کشمکش شناخته می شود ؟

الف- Token Passing                              ب-CSMA/CD   

 ج-Token  Ring                        د-هیچکدام

28- در معماری اترنت توپولوژی پیش فرض چیست ؟

الف – خطی                     ب – حلقوی                 ج- ستاره ای           د – مش

29-در استاندارد 10Base2 از کدام کابل استفاده می شود ؟

الف – Thinnet              ب – Thicknet         ج – UTP              د – FIBER Optic

30- حداقل طول کابل بین کامپیوترها در استاندارد10Base2 چند متر است ؟

الف – 5                         ب – 0.5                    ج – 185                  د – 500

31-حداکثر طول کابل در استاندارد 10Base2 چند متر است ؟

الف – 185                     ب- 581                    ج – 500                  د – 0.5

32- حداکثر طول شبکه در استاندارد 10Base2 چندمتر است ؟

الف – 185                     ب- 500                   ج – 925                   د – 0.5 

33-در استاندار 10Base2 چند تقویت کننده وجود دارد ؟

الف -  3                         ب- 4                                   ج – 5                       د – 6

34-سرعت انتقال داده ها در استاندارد 10Base2 چند مگابیت در ثانیه است ؟

الف – 100                    ب- 50                     ج – 10                    د – 1

35-در استاندارد 10Base5 حداکثر طول شبکه چند متر است ؟

الف – 185                    ب – 5/0                  ج – 500                  د – 2500

36- اندازه کابلی که کامپیوتر را به Transeciver‌در استاندارد 10Base5 متصل می کند حداکثر چند متر است ؟

الف – 20                       ب- 30                     ج-40                       د-50

37- حداکثر تعداد کامپیوترهای متصل به هر Segment در استاندارد 10Base5 چند تا می باشد ؟

الف – 30                       ب-100                   ج- 10                       د- 1

38- در استاندارد 10BaseT از کدام نوع توپولوژی استفاده می شود ؟

الف – خطی                     ب- حلقوی                ج – ستاره ای              د- مش

39- در استاندارد 10Base T حداکثر تعداد رایانه های موجود در شبکه چه تعدادی است ؟

الف – 64                       ب- 512                  ج – 256                   د – 1024  

40- حداکثر فاصله بین کامپیوترها تا HUB چند متر است ؟

الف – 185                    ب- 500                  ج- 100                     د- 925

 ---------------------------------------

پاسخنامه

در زیر برای سوالات ، صفحه ای اینترنتی بعنوان راهنمای سوال با علامت  (^) درج شده است

  • - بهترین صفحه راهنمای مباحث فیبرنوری (^)
  • کلیاتی در مورد کارت شبکه (^)
  • روش های انتقال و کشمکش (^)
  • آشنایی با اترنت و توپولوژی های آن (^)
  • انواع کابل ها و استاندارد های شبکه (^)

پاسخ سوالات از چپ به راست

سوال3-سوال2-سوال1-...

4-3-4-4-3-3-2-1-4-<?>-            <پاسخ 10 نمیدانم>

3-4-< ?2? >-2-2-1-4-4-4-3-      <گزینه ها سوال 13اشتباه است>

1-4-1-1-2-3-2-1-1-2

-1-3-<q=33>-3-3-4-2-3-4-3     <پاسخ 33 نمیدانم>